سعی ما بود    بهر آبادی این سامان.......اگر مي‌بيني كسي به روي تو لبند نمي‌زند علت را در لبان فرو بسته ي خود جستجو كن. ديل كارنگي ..............صدها راه براي پند و اندرز دادن وجود دارد اما بيشتر بدترين گونه آن ، که همان رو راست گفتن است را برمي گزينيم . ارد بزرگ........شيريني يكبار پيروزي به تلخي صد بار شكست مي‌ارزد. سقراط

sabet

Previous Next
تولید آسفالت گرم مخلوط سنگي شامل مصالح ريزدانه و درشت‌دانه، بايد با رعايت دقيق از منابع مصالح رودخانه‌اي يا...
تولید آسفالت سرد کیسه ای   آسفالت سرد کیسه ای  شرکت مهام هیرمند در سال 1395 هجری شمسی برای اولین بار آسفالت...
تولید آسفالت رنگی رنگدانه‌هایی است که قرار است از این پس لابه‌لای ذرات قیر بنشیند تا برای از بین بردن سیاهی...
تولید آسفالت بازیافتی بازیافت اسفالت گرم شامل عملیاتی است که طی آن آسفالت برداشت شده از روسازی موجود با یا بدون مصالح...
تولید آسفالت سرد     آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد را ﺑﺮﺣﺴﺐ روش ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮا ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺳـﺮد...

تولید آسفالت سرد

 

 

آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد را ﺑﺮﺣﺴﺐ روش ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮا ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺳـﺮد ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪای و آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺳـﺮد ﻣﺨﻠـﻮط در ﻣﺤـﻞ تقسیم کرد.‬‬‬

 

 آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای‬‬

‫ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺮﮐﺰی آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.‬ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ آن از ﺗﻨﻈﯿﻢ داﻧﻪﺑﻨﺪی، ﺗﻮزﯾﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ و اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺮوﺣﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، ﮐﻨﺘـﺮلﻫـﺎی ﻻزم آﻧﻄـﻮر‬ ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮم ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪروسازي آسفالتي راههاي ايران)، رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻗﯿﺮاﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﻮد، ﻣﺮاﺣـﻞ ‫ﺣﺮارت دادن و ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﺶ از 3 درﺻﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬
آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ‬‬
‫آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ ﺑﻪ دو روش زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد:‬‬‬
‫ اﻟﻒ- ﻧﻮع ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ در ﮐﻨﺎر و اﻣﺘﺪاد راه رﯾﺴﻪ ﺷﺪه و روی آن ﻗﯿﺮﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺳـﭙﺲ ﻋﻤـﻞ اﺧـﺘﻼط و ﭘﺨﺶ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﺪر ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻈﯿﺮ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.‬‬‬
ب- ﻧﻮع ﻣﺨﻠﻮط در ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻪ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻼط ﻗﯿﺮ و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺠﺎم و ﻣﺨﻠﻮط ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺨﺶ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد