سعی ما بود    بهر آبادی این سامان.......اگر مي‌بيني كسي به روي تو لبند نمي‌زند علت را در لبان فرو بسته ي خود جستجو كن. ديل كارنگي ..............صدها راه براي پند و اندرز دادن وجود دارد اما بيشتر بدترين گونه آن ، که همان رو راست گفتن است را برمي گزينيم . ارد بزرگ........شيريني يكبار پيروزي به تلخي صد بار شكست مي‌ارزد. سقراط

sabet

Previous Next
تولید آسفالت گرم مخلوط سنگي شامل مصالح ريزدانه و درشت‌دانه، بايد با رعايت دقيق از منابع مصالح رودخانه‌اي يا...
تولید آسفالت سرد کیسه ای   آسفالت سرد کیسه ای  شرکت مهام هیرمند در سال 1395 هجری شمسی برای اولین بار آسفالت...
تولید آسفالت رنگی رنگدانه‌هایی است که قرار است از این پس لابه‌لای ذرات قیر بنشیند تا برای از بین بردن سیاهی...
تولید آسفالت بازیافتی بازیافت اسفالت گرم شامل عملیاتی است که طی آن آسفالت برداشت شده از روسازی موجود با یا بدون مصالح...
تولید آسفالت سرد     آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد را ﺑﺮﺣﺴﺐ روش ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮا ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺳـﺮد...

تولید آسفالت بازیافتی

بازیافت اسفالت گرم شامل عملیاتی است که طی آن آسفالت برداشت شده از روسازی موجود با یا بدون مصالح غیر آسفالتی، به شرح ضخامت تعیین شد...

بازیافت اسفالت گرم شامل عملیاتی است که طی آن آسفالت برداشت شده از روسازی موجود با یا بدون مصالح غیر آسفالتی، به شرح ضخامت تعیین شده در نقشه های اجرائی و مطابق دستورات دستگاه نظارت، بعد از شکستن و خردشدن و دانه بندی، و اختلاط با مواد قیری و یا ترکیبات جوان کنند با یا بدون مصالح سنگی جدید و یا آسفالت گرم جدید، در یک کارخانه مرکزی آسفالت و یا در محل به طریق گرم و مطابق مشخصات اسفالت گرم و بتن اسفالتی تولید و در سطح راه پخش و کوبیده می شنود. کلیه مصالح مصرفی در این عملیات و روش های طرح، ساخت و اجراء و کیفیت مخلوط اسفالت نهائی تهیه شده باید با مشخصات فصول مربوطه در نشریه شماره 101 و آئین نامه روسازی راه، نشریه شماره 234 و نشريه 341 نظام فنی و اجرایی کشور مطابقت داشته باشد.

اصطلاحات و واژه های بازیافت گرم

عملیات بازیافت گرم شامل واژ ه ها و تعاریف زیر است:

الف - بازیافت :

استفاده مجدد از مصالح ووسازی موجود برای تهیه اسفالت جدید وبهسازی روسازی کهنه و قدیمی.

ب - بازیافت کارخانه ای

مصالح بازیابی شده از روسازی موجود، به کارخانه اسفالت مرکزی حمل و در صورت لزوم با مصالح سنگی جدید و مواد قیری جدید مخلوط شده و به اسفالت گرم تبدیل می شود. این اسفالت مجددأ به محل مصرف حمل و پس از پخش در سطح راه متراکم می گردد.

پ - بازیافت درجا

در این روش کلیه عملیات بازیابی گرم به صورت درجا (در محل مصرف) انجام و در سطح راه پخش و متراکم می شود.

ت - اسفالت بازیافتی

مصالح بدست آمده از اسفالت موجود است که شامل قیر و مصالح سنگی است که با روش های گوناگون، با و یا بدون حرارت دادن سطح روسازی، برداشت می شود.

ن - مصالح سنگی بازیافتی

شامل مصالح سنگی بدست آمده از روسازی موجود است که فاقد قیر غیر قابل استفاده می باشد.

ج - قیر جدا شده

شامل قیری است که از مصالح RAP   یا خرده اسفالت حاصل از بازیافت بدست می آید.

چ - مصالح سنگی جدا شده

شامل مصالح سنگی بدست آمده از مصالح RAP  می باشد که بعد از جدا سازی قیر حاصل می شود.

ح - مصالح سنگی جدید

شامل مصالح سنگی جدید با دانه بندی و کیفیت معین و منطبق با مشخصات است که برای اختلاط با اسفالت گرم مورد بازیافت و به نسبت تعیین شده در طرح اختلاط مصرف می شود.

خ - ماده جوان کننده قیر

ماده جوان کننده و یا احیاد کننده با مشخصات معین که به منظور اصلاح خصوصيات قیر سخت شده موجود در مصالح بازیافت مصرف می شود.

د - مخلوط اسفالت گرم بازیافتی

مخلوط اسفالت گرم نهائی از عملیات بازیافت که از اختلاط مصالح روسازی قدیمی و مصالح سنگی جدید، و یا اسفالت گرم جدیده و در صورت لزوم قیر جدید و یا ماده جوان کننده، تهیه می شود. این مخلوط برای استفاده در هر یک از لایه های روسازی باید مشخصات تعیین شده برای لایه مورد نظر را داشته باشد.

امتیازات بازیافت گرم

حفظ منابع طبیعی ناشی از مصرف بخش عمده ای از مصالح سنگی و مواد قیری روسازی قدیمی در بازیافت گرم کارخانه ای و یا کلیه این مصالح در بازیافت گرم درجا از مهمترین امتیاز این فرآیند محسوب می شود که سایر امتیازات زیر را نیز باید به آن افزود.

افزایش مقاومت روسازی بدون تغییر و یا تغییر جزئی در ضخامت روسازی.

اصلاح آسیب دیدگی های سطحی شامل قیرزدگی، پدیده جدا شدن سنگ دانه ها از رویه آسفالتی، شیار افتادگی ، ناهمواری ها و تغییر شکل ها.

افزایشنی تاب لغرشی

اصلاح خواص فیزیکی و شيمیائی قیر سخت شده موجود روسازی با جوان سازها و انطباق آن با مشخصات قیر خالص و در نتیجه افزایش دوام رویه آسفالتی و بهبود تاب خستگی آن.

ثابت نگه داشتن رقوم سطح راه و یا تغییر جزئی این رقوم و در نتیجه سازگاری با شرایط هندسی را ه .

کاهش آلودگی زیست محیطی.

کاهش تولید ضایعات و مواد زائد و عدم نیار به محل تخلیه برای این مواد.

صرفه جویی در هزینه و انرژی و افزايش سرعت اجرای عملیات .

در مقابل امتیازات فوق باید آلودگی زیست محیطی بازیافت گرم کارخانه ای ناشی از مصرف مصالح بازیابی شده وگرم کردن و تبدیل آن به آسفالت گرم و نیز اختلال جزئی در جریان ترافيك عمومی را از کارخانه به محل مصرف و بالعکس یادآور شد.


انواع بازیافت گرم

عملیات بازیافت گرم طی دو روش متفاوت زیر به مورد اجراء گذ اشته می شود:

روش كارخانه اي  

روش درجا 
استفاده از روش درجا محدود به آن است که روسازی از توان باربری لازم و کافی برخوردار باشد تا اصلاح و ترمیم خرابی های سطحی مشروحه زیر با حداکثر ضخامت بازیابی، حدود 5 سانتیمتر، امکان پذیر گردد.

اصلاح تغییر شکل های طولی و عرضی شامل شیارافتادگی و موج های ایجاد شده در جهت حرکت وسایل نقلیه، اصلاح شیب عرضی و زهکشی سطحی.

حذف موقت ترک های انعکاسی

مرمت ترک های ناشی از بارگذاری و ترک های حرارتی با شدت خيلی کم

احیاء قیر اکسیده شده اسفالت موجود با مصرف جوان سازها بدون افزایش قیر اسفالت

مرمت ترک های لغزشی

اصلاح تاب لغرشی و قیرزدگی

اصلاح دانه بندی و افزایش کیفیت اسفالت

در این روش ابتدا سطح اسفالت موجود حرارت داده می شود و اسفالت نرم شده توسط حرارت با شخم زن های دوار برداشته شده و به داخل دستگاه مخلوط کننده اسفالت و در صورت لزوم ضمن اختلاط با مصالح جدید سنگی، قیر و یا ماده جوان ساز، مخلوط اسفالت گرم حاصل روی سطح راه پخش و متراکم می شود، که معمولآ یک لایه اسفالت گرم جدید نیز روی این لایه اجرا می گردد. تمام این عملیات بصورت درجا و طی یک یا دوبار عبور انجام می گردد. حداکثر عمق بازیافت در روش درجا گاهی تا 75 میلیمتر نیز قابل افزایش است.

بازیافت گرم درجا می تواند فقط آسیب دیدگی های سطحی را اصلاح کند، لذا اجرای این عملیات محدود به شرایطی است که سیستم روسازی از مقاومت و قدرت سازه ای کافی برخوردار باشد. ضخامت لایه آسفالتی مورد بازیافت در این روش معمولآ بین 25-50 میلیمتر است که در مواردی ممکن است به 75 میلیمتر برسد. محورهای اسفالتی که از روش درجا استفاده می کنند باید ضخامت اسفالت گرم آنها حداقل 75 میلیمتر باشد زیرا ضخامت کمتر از آن موجب می شود تا در جریان شخم زدن رویه آسفالتی موجود لایه غیرآسفالتی اساس یا زیراساس که بلافاصله در زیر آن وجود دارد، از عمق کنده شده و از لایه مربوطه جدا شود.

انواع بازیافت گرم درجا:

بازيافت گرم درجا به سه روش زیر اجراء مي شود .

بازیافت سطحی: بازیافت سطحی یا روش گرمایش - تراشیدن شامل مرا حل زیر است :

حرارت دادن سطح مورد باریافت با دستگاه های گرم کننده مخصوص با دمای 150 - 110 درجه سانتیگراد.

شخم زدن اسفالت گرم شده و نرم شده.

افزودن ماده جوان ساز به مصالح شخم زده برای اصلاح قیر موجود و انطباق آن با مشخصات قیر تعیین شده در پروژه .

اختلاط کامل مخلوط بازیافتی با ماده جوان ساز.

پخش مخلوط بعد از اختلاط در تراز و شیب کنترل شده.

متراکم کردن مخلوط با غلتک های معمولی مورد استفاده در عملیات اسفالت گرم.

عمق بازیافت سطحی بین 25 -20  میلیمتر است که می تواند به 50 مبلیمتر نیز افزایش يابد. در جریان اجرای مرا حل بالا با توجه به تفاوتی که ممکن است در سختی و شکنندگی موضعی رویه اسفالتی وجود داشته باشد، گاهی اوقات شخم زدن موجب ناهمگنی و تغییر تراز سطح شخم زده نسبت به تراز اولیه می شود.

این روش اگر با اجرای یک لایه نازک از بتن اسفالتی جدید بعنوان روکش همراه باشد بازیافت سطحی چند عبوره نام دارد. معمولأ یبن تکمیل بازیافت سطحی و پخش لایه جدید باید وقفه ای وجود داشته باشد.

روش احیاي مجدد:

این روش شامل اجرای مراحل زیر است :

گرم کردن رویه اسفالتی

شخم زدن سطح گرم و نرم شده رویه آسفاتی در عمق حداکثر 40 میلیمتر

افزودن مواد جوان ساز به مخلوط بازیافتی با مقدار پیش تعیین شده برحسب درصد وزنی RAP و با توجه به کنترل سرعت ماشین.

اختلاط كامل مصالح بازيافتي با مواد جوان ساز.

پخش مصالح بازیافت به عنوان لایه تسطیح کننده.

پخش یک لایه مخلوط اسفالت گرم جدید روی این لایه.

کوبیدن همزمان دو لایه با غلتک های معمولی مورد استفاده برای متراکم کردن اسفالت گرم.

از این روش موقعی استفاده می شود که روش گرمایشی - تراشیدن نتواند پروفیل رویه و یا تاب لغزشی راه، و یکنواختی سطح را اصلاح کند ضمن اینکه اجرای روکش های معمولی تقویتی با ضخامت متوسط یا زیاد نیز برای رویه موجود مورد نیاز نبوده و مقرون به صرفه نباشد. در واقع تفاوت این روش با روش گرم کردن - تراشیدن فقط در اجرای یک لایه اسفالت گرم جدید با ضخامت حدود 14 میلیمتر است که قبل از کوبیدن لایه اصلی بازیافت روی آن پخش شده و همزمان دو لایه با یکدیگر متراکم می شوند.

این روش ممکن است یک عبوره و یا چند عبوره باشد.

در روش یک عبوره آخرین دستگاه در زنجیره بازیافت گرم یک لایه روکش اسفالت گرم جدید است که روی مخلوط بازیافتی متراکم نشده پخش و سپس دو لایه همزمان متراکم می شوند.

در روش چند عبوره آخرین دستگاه در فرآیند بازیافت گرم مخلوط بازیافتی را پخش می کند. سپس یک پخش کننده بلافاصله پشت سر آن حرکت می کند و اسفالت گرم جدید و مخلوط بازیافتی را با هم به عنوان یک لایه متراکم می نماید.