سعی ما بود    بهر آبادی این سامان.......اگر مي‌بيني كسي به روي تو لبند نمي‌زند علت را در لبان فرو بسته ي خود جستجو كن. ديل كارنگي ..............صدها راه براي پند و اندرز دادن وجود دارد اما بيشتر بدترين گونه آن ، که همان رو راست گفتن است را برمي گزينيم . ارد بزرگ........شيريني يكبار پيروزي به تلخي صد بار شكست مي‌ارزد. سقراط

sabet

Previous Next
تولید آسفالت گرم مخلوط سنگي شامل مصالح ريزدانه و درشت‌دانه، بايد با رعايت دقيق از منابع مصالح رودخانه‌اي يا...
تولید آسفالت سرد کیسه ای   آسفالت سرد کیسه ای  شرکت مهام هیرمند در سال 1395 هجری شمسی برای اولین بار آسفالت...
تولید آسفالت رنگی رنگدانه‌هایی است که قرار است از این پس لابه‌لای ذرات قیر بنشیند تا برای از بین بردن سیاهی...
تولید آسفالت بازیافتی بازیافت اسفالت گرم شامل عملیاتی است که طی آن آسفالت برداشت شده از روسازی موجود با یا بدون مصالح...
تولید آسفالت سرد     آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد را ﺑﺮﺣﺴﺐ روش ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮا ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺳـﺮد...

تولید آسفالت گرم

مخلوط سنگي شامل مصالح ريزدانه و درشت‌دانه، بايد با رعايت دقيق از منابع مصالح رودخانه‌اي يا معادن سنگي تعيين شده در مشخصات فني خصوصي قراردادمی باشد.

آسفالت گرم (بتن آسفالتي)
1- مصالح سنگي
مخلوط سنگي شامل مصالح ريزدانه و درشت‌دانه، بايد با رعايت دقيق از منابع مصالح رودخانه‌اي يا معادن سنگي تعيين شده در مشخصات فني خصوصي قراردادمی باشد.مصالح سنگي ريزدانه و درشت‌دانه بايد در كارخانه به صورت جداگانه، تهيه و انبار شوند. محل انبار بايد كمي بالاتر از اطراف آن باشد تا زهكشي در بستر زيرين انبار به راحتي انجام شود. كاربرد لودر براي انبار كردن و جابه‌جايي مصالح مناسب نيست. مصالح فيلر بايستي در انبارهاي مسقف نگهداري شود تا به هنگام مصرف كاملاً خشك باشد. دانه‌بندي مصالح سنگي براي مخلوطهاي آسفالتي، بسته به محل مصرف و ضخامت لايه متفاوت است.
ـ دانه‌بنديهاي طبقه II تا V پيوسته و منظم بوده و براي تهيه بتن آسفالتي مصرف مي‌شود.
2- مصالح فيلر
ممكن است دستيابي به دانه‌بندي مخلوط مصالح با مشخصات موردنظر، مستلزم استفاده از فيلر اضافي باشد. در اين صورت مي‌توان از پودر سنگ يا فيلر طبيعي معدني، سيمان، آهك شكفته (به استثناي فيلر حاصل از سنگهاي سيليسي كه با مشخصات آشتو M17 مطابقت نمايد) استفاده كرد.
فيلر مورد مصرف بايد عاري از مواد آلي و دانه‌هاي رسي (دانه‌هاي كوچكتر از 002/0 ميليمتر) بوده و دامنه خميري آن، نبايد از (4%) تجاوز نمايد.
3- دانه‌بندي بتن آسفالتي (آستر و رويه) و كنترل كيفيت
قشرهاي بتن آسفالتي به عنوان قشر نهايي خيابان در دو لايه زيرين (آستر) و رويه به كار برده مي‌شوند. قشرها طبق ابعاد و ضخامتهاي خواسته شده در نقشه و مشخصات اجرا مي‌شوند.
4- قير
قيرهاي مصرفي در بتن آسفالتي و آسفالت گرم بايد از نوع قيرهاي خالصي باشد كه از تقطير مستقيم مواد نفتي تهيه مي‌شوند. اين قيرها بايد فاقد آب و همگن بوده و در درجه حرارت 175 درجه سانتيگراد به هيچوجه كف نكنند، قيرهاي مورد مصرف در آسفالت به دو گروه قابل تقسيم هستند.
4-1- گروه قيرهاي نفوذي
اين گروه شامل قيرهاي 40-50 ، 60-70 ، 85-100 ، 120-150 و150-300 است.
4-2- گروه قيرهاي ويسكوزيته
شامل قيرهاي AC-2.5 ، AC-5 ، AC-10 ، AC-20 وAC-40 مي‌باشد.
تمامي خصوصيات گروههاي فوق‌الذكر از نظر خصوصيات فيزيكي، شيميايي و مكانيكي، بايد با مشخصات آشتو M20 و M226 مطابقت نمايد.
انتخاب صحيح نوع قير در ساخت آسفالت مرغوب از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. از عوامل مهم در انتخاب نوع قير، كيفيت و دانه‌بندي مصالح مصرفي، شرايط آب و هوايي محل اجراي پروژه و بالاخره نوع بار ترافيك روي محور موردنظر است. به طور كلي قير با ويسكوزيته بيشتر (درجه نفوذ كمتر)، براي محورهاي با ترافيك سنگين و آب و هواي گرم و خشك و قير با ويسكوزيته كمتر (درجه نفوذ بيشتر)، براي بار ترافيك سبك و آب و هواي سرد توصيه مي‌شود.